Welke vormen van begeleiding/ondersteuning kan ik bieden;

(Zeer) Intensieve Zorg / VIC

Intensieve zorg is met name van toepassing op cliënten met een verstandelijke beperking en/of zeer ernstige psychische of gedragsproblemen (MVG). Gedurende de dienst sta ik als begeleider naast de cliënten om tijdens de  ADL / werk  of vrije tijd de invulling de dag zo voorspelbaar mogelijk maken.

Als begeleider zal ik mijn creativiteit, professionele kennis en de aanwezige kennis en kunde van locatie benutten om een zo normaal mogelijke dag te hebben binnen de mogelijkheden van de cliënt en locatie.

Vanuit een menswaardige benadering zal ik de cliënten binnen hun mogelijkheden uitnodigen om op zoek te gaan naar hun eigen ontwikkeling  mogelijkheden om deze in een dagelijks ritme vorm te geven waardoor de daginvulling voorspelbaar en zinvol wordt.

Hierdoor zal de cliënt successen gaan ervaren, zeggenschap ervaren in hun eigen leven en zal de menswaardige omgeving vorm krijgen. Door deze ervaringen zal het probleem gedrag (MVG) naar de achtergrond gaan, vertrouwen in de begeleider toenemen en  menselijke bestaan versterkt worden en als gewoon ervaren worden.

Voor dit proces is vasthoudendheid van begeleiders een vereiste

Binnen de dagelijkse begeleiding kunnen cliënten gedrag vertonen die de maatschappij als “anders” betiteld word. Wanneer de begeleider hier dan ook als “anders” op reageert zal het menswaardige bestaan van de cliënt niet bevordert worden. Door vasthoudendheid zullen we dit gedrag “accepteren”, herstellen en doorgaan  in de dagstructuur van de cliënt.  Zo snel mogelijk door gaan met de activiteit waar je mee bezig bent.  Door er bijna geen aandacht aan te geven zal de cliënten ook doorgaan met het dagprogramma en de begeleider als “de vertrouwde ander” ervaren.  De begeleider moet uitstralen dat wat er ook gebeurd , ik blijf er voor de cliënt. Het dagritme gaat gewoon door.

Specifieke Zorgbehoefte

Cliënten hebben ook specifieke behoeftes. Denk hierbij aan structuur en nabijheid maar ook beweging, activering of uitvoeren activiteiten kan een behoefte zijn. Centraal staat hierbij dat de begeleider er is én in de directe fysieke omgeving van de cliënt zodat deze kan inspringen op de behoefte van de cliënt.  Het niet starten op het juiste moment van een activiteit kan weer leiden tot probleem gedrag.

1-op-1 Begeleiding

Cliënten hebben soms moeite om  in een groep te functioneren omdat ze dan overprikkelt raken en dan de situaties niet meer goed over zien. Dit uit zich dan vaak in niet wenselijk gedrag waar de omgeving maar ook de cliënt last van hebben. Vaak krijgen ze dan individuele begeleiding, ook wel  1 op 1 begeleiding genoemd.   Doel hiervan is dat de cliënt niet overprikkelt wordt door de situaties voorspelbaar te maken waardoor het uitvoeren hiervan als succes wordt ervaren. Soms betreft het hier een bepaalde activiteit maar het kan ook voorkomen dat het om gehele dagen gaat. Door mijn jaren lange ervaring ben ik goed instaat hier vorm aan te geven. Mijn insteek is wel dat er perspectief moet zijn naar het terug kering in de groep, dit kan in weken zijn maar ook meerdere jaren traject zijn.

Crisis Zorg

Soms komt het voor dat een team vastloopt in een situatie en zich dat dan uit in;

 • Beheersmatig optreden richting een cliënt of situatie
 • Ziekte verzuim wat stijgt
 • Personeel wat er mee stopt.

Hierdoor kan het zijn dat een organisatie snel, zonder de mogelijkheid van een gedegen inwerkperiode, personeel nodig heeft.

Door mijn ruime ervaring ben ik goed in staat dit tijdelijke gat op te vullen en desnoods samen met de organisatie de oorzaak weg te nemen of te herstellen en mijn bijdrage te leveren aan de opbouw van een nieuwe team, werkwijze of kijk richting. Dit laatste is alleen mogelijk als ik voor lagere tijd door een locatie ingezet word en er een heldere doelstelling geformuleerd wordt.

Bewegings-agogie

Door middel van sport en spel (het middel) ga ik als bewegingsagoog met de cliënten aan de slag om hun energie level op een gezonde manier te gebruiken door het hebben van succes ervaringen en hierdoor hun probleemgedrag naar de achtergrond te drukken (het doel) en hun een zinvolle vrijetijdsbesteding  (neven doel) te geven.

Ik kan dit vorm geven op diverse manieren maar altijd in overleg met de cliënt en zijn directe omgeving. De fysieke en sociale veiligheid.

 • Als sport- en bewegingscoördinator bied ik zelfstandig activiteiten aan en plan deze in.
 • Ik ontwikkel zelfstandig plannen en activiteiten en houdt daarbij rekening met de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemers.
 • Ik houd altijd rekening met de fysieke en sociale veiligheid van de deelnemers, zowel bij het opstellen van het programma, het zorg dragen voor materialen en middelen, als in de uitvoering en evaluatie. Ik werk samen met medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. Ik stem af met de leidinggevende en rapporteert bijzonderheden.
 • Ik kan een rol hebben in de aansturing van vrijwilligers en stagiaires.
 • Ik organiseer wedstrijden, evenementen en toernooien. Ik maak daarvoor een plan van aanpak en regel zaken als accommodatie en middelen. Ik weet hoe je PR kunt inzetten om publiciteit te krijgen. Ik regel een deel van de financiën, werf deelnemers en maakt een wedstrijdschema, toernooischema of draaiboek.
 • Ook het organiseren van nevenactiviteiten voor de organisatie kan ik  voor mijn rekening nemen.
 • Ik beheer en onderhoud de materialen en accommodatie, geeft informatie aan (mogelijke) deelnemers en hun ouders of verzorgers en onderhoudt contacten met andere organisaties.
 • Ik houd de effecten van de activiteiten op de deelnemers en hun voortgang goed in de gaten. Ik stuur activiteiten tussentijds bij, als dat nodig is.

Team ondersteuning

 • Hierbij ga ik uit van een langere termijn visie.
 • Voor aanvang van de opdracht ga ik met de verantwoordelijke in gesprek om duidelijk een doel en richtpunt te bepalen.
 • Er ontstaan vaak systemen binnen in een team die werken, acceleratoren, maar ook dikwijls ontstaan er systemen die de ontwikkeling van een team tegenwerken, remmende factoren. Bij team ondersteuning werk ik mee op de werkvloer, draai volledig mee in het rooster en ga met mensen in gesprek. Op deze manier kom vrij snel achter de systemen die binnen het team aanwezig zijn.
 • Als vertrekpunt maak ik een begin analyse wat ik voorleg aan de leidinggevende om op die manier de lijn voor de komende tijd te bepalen.
 • Vanuit dit gesprek zal er binnen het team de te volgen lijn bekend gemaakt worden waarna ik het team zal ondersteunen, sturen en adviseren
 • Na de afgesproken periode wordt er geëvalueerd en nieuwe doelen/afspraken gemaakt voor de komende periode
 • Uiteindelijk moet het team zelf verder.

Natuurlijk kan er tijdens dit (team)proces ook een start gemaakt worden met een individueel ondersteuningsproces. De praktijk leert dat dit vaak nodig is.

Stage begeleiding

In mijn functie als stagebegeleider begeleid ik leerlingen en stagiaires in de praktijk op de werkvloer en probeer hun als startende professional voldoende bagage te geven voor het vak. Hierin komende de volgende componenten aan de orde

 • opstarten van de stage
 • begeleiding tijdens de stage
 • Afronden van de stage